Правова освіта

Правова освіта

Умови ефективності морально-правового виховання здобувачів освіти 
у Київському професійному коледжі «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»    У сьогоднішньому світі правова освіта стає одним із найважливіших факторів, які забезпечують соціальну стабільність, економічний розвиток, розвиток інститутів громадянського суспільства. 
   Система правової освіти у ВПУ № 25 м. Києва базується на правових актах і документах, таких, як Конституція України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, «Про Національну програму правової освіти населення» та іншими нормативно-правовими актами та статутом училища, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 420. 
   Педагогічний колектив нашого навчального закладу здійснює значну організаційно-управлінську, методичну роботу зі складної проблеми. Викладачами, майстрами було опрацьовано відповідну теоретичну та методичну літературу. Проведено психологічне діагностування здобувачів освіти різних груп. Ми помітили, що ефективність цієї роботи підвищується якщо : 

 • використовуються активні форми й методи виховного впливу на здобувачів освіти ( проектна діяльність, індивідуальні бесіди, дискусії, діалоги тощо); 
 • педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, опановують новітні педагогічні технології; 
 • стимулюється здоровий спосіб життя й позитивна орієнтація у процесі соціалізації озобувачів освіти; 
 • сімейно-училищне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально- виховного процесу; 

   В училищі існує своєрідна система профілактичної роботи: 

 • контроль за відвідуванням здобувачів освіти училища класними керівниками, майстрами виробничого навчання в спеціальному журналі відвідування; 
 • розроблені спеціальні правила для здобувачів освіти ; 
 • проводяться цикли виховних заходів на правову тематику ( бесіди, години спілкування, тренінги); 
 • здобувачі освіти залучені до занять у гуртках охопленні та спортивних секціях; 
 • здобувачі освіти маюсь постійні та тимчасові доручення; 
 • ведеться постійна індивідуальна робота із здобувачами освіти та батьками. 

   Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як здобувачів освіти, так і їхніх батьків, а також педагогічних працівників.

 

 

                             

  

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

  1.  Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дити­ни як особистості.

  2. На батьків покладається однакова відпо­відальність за виховання й розвиток дитини.

  3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати праце­любність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, рідної мови, культури, сім'ї, пова­гу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати домашню освіту в обсязі вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних сво­бод людини.

  4. Держава надає батькам й особам, які їх заміню­ють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захи­щає права сім'ї.

  

Стаття 60. Права батьків

   Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати заклад освіти для неповнолітніх дітей;
 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в закладах освіти;
 • звертатись до органів державного управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
 • захищати у відповідних державних, судових орга­нах законні інтереси своїх дітей.

                                                                                                                                             

                                 

Пам'ятка для батьків

 1. Шановні батьки, пам'ятайте! Тільки разом у співпраці педагогами навчального закладу та громадськістю можна добитися бажаних результатів у вихованні й навчанні ваших дітей.
 2. Обов'язково постійно цікавтесь розвитком, на­вчанням і поведінкою ваших дітей. Для цього відвідуй­те заняття, батьківські збори, зустрічайтеся з класним керівником і викладачами навчального закладу.
 3. Щоденно цікавтеся навчанням дитини. Радійте її успіхам, допомагайте узагальнювати, співставляти, аналізувати вивчене, прочитане, по­бачене. Не дратуйтесь із-за кожної невдачі, що спіткає дитину, не карайте й не ображайте її гідності, а допоможіть зрозуміти й усвідомити помилки, не­доробки й загартуйте її силу волі своєю допомогою й розумінням.
 4. Привчайте дитину до самонавчання й до само­контролю у виконанні домашніх завдань й обов'язків. Надавайте розумну допомогу в їх виконанні. Важливо викликати інтерес до навчання, але не муштрою й силою, а добрим словом, підтримкою, порадою, терпінням й ласкою.
 5. Сприяйте тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву позицію: брала участь у всіх групових, загально училищних заходах, концертах, щоб не боялася декламувати, співати, танцювати, виконувала б сумлінно доручення викладачів, проводила політінформаційні виховні години. Для цього необхідно бути  добре поінформованим про реальні справи училища, цікавитися планами дитини щоденно, допомагати готуватися до уроків, вивчи­ти необхідне, підтримувати в дитині впевненість і сміливість.
 6. Обов'язково надавайте посильну допомогу навчальному закладу (квіти, озеленення, оформлення кутків, кабінетів, ремонт приміщення, участь у концертах, зборах).

 

Search